KAMPANIA SPOŁECZNA

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Współpraca z FSNT-NOT przy organizacji Olimpiady Wiedzy TechnicznejOlimpiada Wiedzy Technicznej

W dniu 12 lutego 2020 została zawarta umowa współpracy, której przedmiotem było:

 • ·        reprezentowanie  FSNT-NOT przez SWTP w zakresie pozyskiwania sponsorów na organizację Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz innych projektów realizowanych i organizowanych przez FSNT-NOT
 • ·        współpraca przy organizowaniu Olimpiady Wiedzy Technicznej 
 • ·        udzielanie przez SWTP wsparcia finansowego na potrzeby organizacji i przeprowadzenia kolejnych Olimpiad Wiedzy Technicznej oraz innych projektów realizowanych i organizowanych przez FSNT-NOT.

W tym zakresie SWTP podjęło się:

 • ·        rozpowszechniania informacji o Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz innych projektach realizowanych i organizowanych przez FSNT-NOT w swoich materiałach informacyjnych i na własnej stronie internetowej w sposób przez siebie ustalony
 • ·        kontynuowania prac związanych z udoskonalaniem konkursowej platformy internetowej, na której odbywają się etapy zawodów Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • ·        pozyskiwania sponsorów na organizację Olimpiad Wiedzy Technicznej oraz innych projektów realizowanych i organizowanych przez FSNT-NOT
 • ·        na bieżąco informowania i konsultowania się z FSNT-NOT na temat podjętych działań związanych z organizacją  Olimpiady Wiedzy Technicznej

XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym 2020/2021 rozgrywana jest XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Podstawą jej rozgrywania jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125 z późn. zm.).

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
 • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.


  Zawody I stopnia (szkolne) zostaną rozegrane 23 października 2020 r. na platformie internetowej. Zasady zostaną opisane w "Regulaminie XLVII OWT" oraz "Terminarzu i opisie przeprowadzenia zawodów XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej"

Olimpiada Wiedzy Technicznej