7 października 2021 r. – odbyło się Forum Członków Narodowych i 8 października 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI.

FSNT-NOT reprezentowali: Kamil Wójcik - Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT oraz Malwina Wronowska, starszy specjalista sekcji projektów i współpracy zewnętrznej w Biurze FSNT-NOT.

Ze względu na trwającą nadal pandemie wirusa Covid-19, drugi rok z rzędu Forum Członków Narodowych FEANI (FCN) oraz Zgromadzenie Ogólne FEANI (ZO FEANI) odbyły się w formie telekonferencji. Oba posiedzenia przebiegły bardzo sprawnie. W systemie zalogowane było 65 reprezentantów europejskich organizacji pozarządowych.
Forum Członków Narodowych otworzył przewodniczący FCN Hannes Treier (Szwajcaria). Powitał wszystkich uczestników spotkania i przekazał głos Ralph'owi AppeFowi, prezesowi FEANI (Niemcy), który poinformował, że do FEANI należą 33 organizacje inżynierskie z Europy. Przedstawił też wyzwania stojące przed FEANI jak i przed wszystkimi inżynierami. Podkreślił, że zmieniający się współczesny świat i to we wszystkich aspektach życia takich jak: polityka, edukacja, ekonomia, ochrona środowiska. Stawia nowe zadanie przed inżynierami. Zarówno FEANI jak i inżynierowie muszą się do tego dostosować. Ważnym zadaniem dla FEANI jest to, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju oraz zadbać o profesjonalne wykształcenie inżynierów. Na koniec poinformował, że następne NFC i ZO FEANI odbędą się w maju 2022 r. w Berlinie i wyraził nadzieję, że wszyscy spotkają się w realu.
Następnie rozpoczęły się obrady poświęcone Celom Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs). Thomas Kiefer (Niemcy) poinformował, że na ZO FEANI będzie poddane pod głosowanie stanowisko FEANI dotyczące SDGs. Dodatkowo przewodniczący NFC Hannes Treier podkreślił, że wiele zmian i rozwiązań w zrównoważonym świecie wymaga nowych rozwiązań i pracy inżynierów. Przykład tych wdrożeń w infrastrukturze przedstawił Erdjan Opan ze Szwajcarii. Następnie głos zabrał Jan Wind z Holandii, który mówił o współpracy Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Inżynierskiego z parlamentem holenderskim.
Kolejnym punktem spotkania były rozmowy w małych grapach poświęcone działaniom poszczególnych krajów na rzecz wprowadzenia celów zrównoważonego rozwoju. Kamil Wójcik, wiceprezes FSNT-NOT poinformował, że w siedzibie FSNT-NOT w Warszawskim Domu Technika została przeprowadzona modernizacja, dzięki której zostały zmniejszone pobory energii. Dodatkowo FSNT-NOT prowadzi działania dla dzieci i młodzieży na rzecz walki z ubóstwem i społecznym wykluczeniem, czego przejawem jest podjęta inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) w formie cyfrowej i dostarczenia dzieciom z ubogich rodzin sprzętu, którego będą mogły użyć i wziąć udział w OWT.
Po rozmowach w grapach, Karl De Wever (Belgia) zaprezentował zmieniony i zaktualizowany interaktywny formularz dla kandydatów do tytułu Euroinżyniera. Nowa formuła jest bardziej przejrzysta i ma zostać wprowadzona w czerwcu 2022 r.
Dirck Bochar, sekretarz generalny FEANI przestawił plan działania FEANI na lata 2018-23 oraz jego najważniejsze założenia, które zawierają następujące zadania: docieranie do młodszych odbiorców; zwiększenie rozpoznawalności FEANI w krajach członkowskich; podniesienie rangi FEANI w społeczeństwie i UE; zwiększenie przychodów bez podwyższania składek członkowskich; zdyscyplinowanie organizacji członkowskich nie płacących składek; uczynienie z FEANI „głosu" inżynierów w Europie; utrzymanie wysokiej rangi indexu uczelni wyższych prowadzonego przez FEANI; podjęcie kroków zwiększenia zainteresowania Kartą Zawodową Inżyniera.
Następnie odbyły się dyskusje w małych grupach, dotyczące planu działania FEANI na najbliższe lata. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, że ważne jest pozyskanie ludzi młodych do organizacji inżynierskich.
Następnego dnia również bardzo sprawnie przebiegło Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), ponieważ większość te-matów została omówiona na Forum Członków Narodowych FEANI. Ralph Appel, prezes FEANI (Niemcy) powitał uczestników spotkania i przekazał głos Dirck'owi Bochar'owi, sekretarzowi generalnemu FEANI, który poinformował, że z 33 krajów członkowskich jest obecnych 31. Nie uczestniczą przedstawiciele Kazachstanu i Turcji, którzy nie opłacili składek członkowskich.
Poddano pod głosowanie czy FEANI ma wykluczyć organizacje z tych krajów, czy pod warunkiem opłacenia składek za 2021 r. pozwolić im nadal być członami FEANI. Ustalono, że jeśli zostaną opłacone składki za 2021 r. to organizacje pozostaną w strukturach FEANI w przeciwnym razie od 2022 r. zostaną wykluczone. Następnie przegłosowano porządek obrad posiedzenia i sprawdzono obecność przedstawicieli poszczególnych państw.
Odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu FEANI. Trzech kandydatów Hannes Treier (Szwajcaria); Enn Kerner (Estonia); Mikhall Strikhanov (Rosja) zaprezentowało swoje kandydatury, a następnie odbyło się głosowanie. Członkiem Zarządu FEANI został Hannes Treier (Szwajcaria).
Kolejna część posiedzenia dotyczyła zagadnień organizacyjnych i dorocznej analizy budżetu oraz działalności władz FEANI. Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło budżet FEANI na 2022 r.
Następnie zatwierdzono dokument, dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz zaprezentowano nową ulepszoną formułę aplikowania do tytułu Euroinżynier. Zapowiedziano, że od czerwca 2022 r. tytuł EUR ING będzie przyznawany na 5 lat. Zatwierdzono również zaktualizowany plan działania FEANI na lata 2018-23.
* * *
SDGs - Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte 25 września 2015 r. przez 193 kraje świata. Odbyło się to podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, kiedy to reprezentanci 193 krajów podpisali Rezolucję "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030", jako plan działań do 2030 roku, plan na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu (Agenda 2030).


SWTP wspiera rozwój kompetencji cyfrowych

INFORMACJA
26.01.2023
Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wciąż należy do najniższych wśród krajów UE mimo licznych działań podejmowanych przez m.in.: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także gminy (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kompetencje-cyfrowe.html). Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

WYDARZENIE
25.11.2022
Wydarzenie miało na celu określenie trendów rozwoju technologii i zarządzania innowacjami. W panelu dotyczącym modeli biznesowych i innowacji w telekomunikacji udział ze strony SWTP wziął Prezes Kamil Wójcik. Wskazał na konieczność stosowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w realizacji przyszłych inwestycji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Oddział SWTP w Poznaniu

INFORMACJA
25.11.2022
21 listopada 2022 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu z inicjatywy sympatyków i członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej utworzony został Oddział SWTP w Poznaniu. Prezesem Oddziału został Adam Szymański, który podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
CZYTAJ CAŁOŚĆ